Vinh, you have been working here for a while, right?

« I have been working here for 25 years, since the center was founded. My job at the moment is mainly technical work and staff management, but I started with the cutting leaves task to feed the Langurs. It was when I was young! (laughs). »

EPRC was very different back then!

« Yes, it started with few small enclosures and many animals coming in constantly… It was difficult because we didn’t have as many resources as we have today to run the center. Now it is much better. »

How does a normal day of work look like as a technical head keeper?

« I deal mostly with enclosures construction, electrician and plumber work at the center. I continue most of the building work that the founder, Tilo Nadler, left after he retired. And occasionally teach the young generation so they can replace me in the future! »

You also often participate in rescue operations, tell us about your experience in the field!

« I have been involved in rescuing animals for more than a decade. A good operation depends a lot on the people holding them, sometimes they can be hard to cooperate with. Before, they could even bring people over to force us to buy the animals. But for the last 2 or 3 years, things have been easier. People have heard of the center so rescues became more common and smooth. »

And yet, it is often quite exhausting…

« Yes, we rescue primates all over Vietnam and need the car to travel back with them… sometimes the trip takes up to 3 or 4 days! The hardest job is rescuing a baby, it is particularly fragile and needs our full attention. We cannot take a real break to eat or rest, we have to drive 24/7 so they can do a health check by our veterinarian as soon as possible. »

Thank you Vinh!

* Building the enclosures
* Xây dựng chuồng trại

* Moving a gibbon to his new home
* Chuyển cá thể vượn đến nhà mới

________________________________________________________

Anh Đinh Văn Vinh cho chúng tôi biết về kinh nghiệm làm việc lâu dài và quý báu của anh tại EPRC

Vinh, anh đã làm việc ở đây một thời gian rồi, phải không?

«Tôi đã làm việc ở đây được 25 năm, kể từ khi trung tâm được thành lập. Công việc của tôi lúc này chủ yếu là công việc kỹ thuật và quản lý nhân viên, nhưng tôi bắt đầu với công việc cắt lá để nuôi voọc. Đó là khi tôi vẫn còn trẻ! (cười) »

Hồi đó EPRC là rất khác bây giờ!

«Vâng, nó bắt đầu với vài chuồng nhỏ và khá nhiều động vật liên tục được đưa đến … Rất khó bởi vì chúng tôi không có nhiều như ngày nay để điều hành trung tâm. Bây giờ mọi việc tốt hơn nhiều. »

Một ngày làm việc bình thường của người trưởng nhóm kỹ thuật chăm sóc động vật như thế nào?

«Tôi đối phó chủ yếu với việc xây dựng chuồng trại, sửa điện và nước ở trung tâm. Tôi tiếp tục hầu hết những gì đã được xây dựng bởi người sáng lập, Tilo Nadler,người rời đi sau khi ông nghỉ hưu. Và thỉnh thoảng tôi dạy cho thế hệ trẻ để họ có thể thế chân tôi trong tương lai! »

Anh cũng thường tham gia vào các hoạt động cứu hộ, hãy cho chúng tôi biết về kinh nghiệm của anh trong lĩnh vực này!

«Tôi đã tham gia cứu động vật trong hơn chục năm rồi. Một buổi giả cứu phụ thuộc rất nhiều vào những người đang nắm giữ động vật, đôi khi rất để khó hợp tác với họ. Trước đây, họ thậm chí có thể mang người đến để buộc chúng tôi phải mua lại động vật. Nhưng, trong 2 hoặc 3 năm qua, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Mọi người đã biết đếntrung tâm nên việc giải cứu trở nên phổ biến và suôn sẻ hơn. »

Tuy nhiên, việc này vẫn thường khá mệt mỏi …

«Vâng, chúng tôi cứu các loài linh trưởng trên khắp Việt Nam và cần đưa xe để đón chúng… đôi khi chuyến đi mất đến 3 hoặc 4 ngày! Công việc khó khăn nhất là giải cứu các con bé, chúng rất mong manh và cần sự chú ý đầy đủ của chúng tôi. Chúng tôi không thể nghỉ ngơi thực sự để ăn hoặc nghỉ ngơi, chúng tôi phải lái xe 24/7 để chúng có thể được kiểm tra sức khỏe càng sớm càng tốt bởi bác sĩ thú y của chúng tôi. »

Cảm ơn bạn Vinh!