The Center has seen 5 new births these last couple of months, totaling 8 births since the beginning of the year. They are exclusively Hatinh Langurs and Douc Langurs newborns, and it’s interesting to see how seasons in EPRC are punctuated with different species reproduction… let’s get a clearer picture of our primates habits:

First, we cannot talk about langurs’ reproduction without mentioning their group structure, as it is composed of one male to at least three or four females and their infants. That potentially means a big family! Their breeding is all year long but Hatinh Langurs birth peaks are observed between January and March and Douc Langurs between March and June. They reach sexual maturity around 4-5 years old, and their gestation lasts 6 to 7 months. 

The single offspring clings to his mother from the minute he is born. He will be carried on his mum’s belly which is a good spot to observe the surrounding world while being kept warm and able to feed on her milk anytime! The other females of the troop are generally eager to help caring for the newborns, and we can often witness them babysitting.

The Hatinh Langur, like all Langurs belonging to the « Trachypithecus » genus, is born orange and will progressively change to his adult black color over the first six months of his life. 

The Douc Langur metamorphosis is less spectacular, although they are known as one the most colorful monkey in the world! The newborn has a dark face with pale strips beneath the eyes. As he grows older, his face lightens and his grey body slightly darken. The transformation is complete by the age of 10 months, wearing up to five different colors.

_____________________________________________________________________________

Trong vào tháng qua, đã có thêm 5 cá thể mới được sinh ra tại trung tâm, như vậy chúng tôi đã có tổng cộng 8 cá thể mới sinh kể từ đầu năm. Chúng chỉ là những cá thể sơ sinh của 2 loài: vọoc Hà Tĩnh và chá vá, và thật thú vị khi thấy sự sinh sản theo mùa của những loài khác nhau tại EPRC,… hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về tập tính của các loài linh trưởng của chúng ta:

Đầu tiên, chúng ta không thể nói về sinh sản của voọc mà không đề cập đến cấu trúc đàn của chúng, vì nó bao gồm một con đực cùng ít nhất ba hoặc bốn con cái và con của chúng. Điều đó có khả năng có nghĩa là một gia đình lớn! Sinh sản của chúng là quanh năm nhưng thời gian sinh sản nhiều nhất của vọoc Hà Tĩnh được ghi nhận từ tháng 1 đến tháng 3 và chà vá trong khoảng từ tháng 3 đến tháng 6. Chúng đạt đến tuổi thành thục (tuổi sẵn sàng để sinh sản) sau khoảng 4-5 tuổi và thời gian mang thai của chúng kéo dài 6 đến 7 tháng.

Vọoc cũng như chà vá thường có 1 con non và chúng sẽ bám lấy mẹ ngay từ khi chào đời. Con non sẽ được mang trên bụng của mẹ mình, đó là một nơi tốt để quan sát thế giới xung quanh trong khi được giữ ấm và có thể bú sữa bất cứ lúc nào! Những con cái khác trong đàn thường mong muốn giúp đỡ chăm sóc con non và chúng ta thường có thể thấy cả đàn dường như đang trông trẻ.

Vọoc Hà Tĩnh, giống như tất cả các loài thuộc chi Trachypithecus, được sinh ra màu cam và sẽ dần dần thay đổi thành màu đen trưởng thành của mình trong sáu tháng đầu đời.

Ngược lại, sự thay màu sắc lông con non của loài chà vá lại không nhiều, mặc dù chúng được biết đến như một trong những loài linh trưởng sặc sỡ nhất thế giới! Con non có khuôn mặt tối màu với những vệt nhạt dưới mắt. Khi lớn lên, khuôn mặt co non sáng lên và cơ thể màu xám hơi tối. Việc chuyển đổi được hoàn thành trước 10 tháng tuổi, và khi đó cơ thể con non có tới năm màu khác nhau.