Two of our Pygmy Lorises have been considered physically fit to take up the challenge of being released in the forest! These last months, our keepers Khoa, Thanh and Luc have been working on the project with Eleonora, a primatologist from Italy, who came to support the re-introduction program as a volunteer.

In the first phase of the program, the team focused on finding an ideal location for the release in Cuc Phuong Parc. They were careful to select an area abundant in suitable trees to help the movement of the lorises, who can travel up to 5 kilometers per night. The release site had to be far enough from any roads and potential predators, and including a good access to food (tree gum, insects and fruits) for them to survive on.

Meanwhile, the male and female Lorises were settled in the same enclosure to get to know each other and open the possibility to step into the wild as a couple. Radio collars were attached to their necks to monitor and follow their nocturnal movements with close attention. Besides, further research into their food habits and natural characteristics helped stimulate the captive Lorises and encourage their natural behavior to prepare them for the release and alleviate the stress of this delicate undertaking.

The relevant data collected allowed the team to record their day-to-day progress towards independance, and finally the time came for their re-introduction into the forest! It was with great excitement that we set them free and watch them embrace their new wild life!

However the mission was only beginning for EPRC as we had to monitor their movements in this much wider perimeter and make sure they were well adapting to their new environment. The task was big and not only challenging for the animals but also for our team who had to explore the lush forest by night among all kinds of creepy crawling animals and hordes of mosquitoes! The Lorises are living so far up in the trees, sometimes up to 14 meters, that it made it difficult to receive the radio collar signal which enabled us to observe their movements.

After several weeks of observation the project has come to an end, and we wish our two Lorises a happy life in the wild!

* Our Loris release dream team: from left to right, Thanh, Eleonora, Luc, Khoa
* Nhóm tái thả cu li tuyệt vời của chúng tôi: từ trái sang phải, anh Thanh, Eleonora, anh Lực, anh Khoa

* Cuc Phuong forest exploration
* Khám phá rừng Cúc Phương

* Putting the radio collar
* Đeo còng radio

Chương trình tái thả cu li của hiện tại chúng tôi đã thành công

Hai trong cá thể cu li nhỏ của chúng tôi đã đạt tiêu chuẩn sức để có thể được tái thả về rừng! Trong những tháng vừa rồi, những người chăm sóc động vật của chúng tôi, anh Khoa, anh Thành và anh Lực đã làm việc dự án cùng với Eleonora, một nhà sinh vật học đến từ Ý, người đã hỗ trợ chương trình tái thả với tư cách là một tình nguyện viên.

Trong giai đoạn đầu tiên của chương trình, nhóm nghiên cứu tập trung vào việc tìm kiếm một vị trí lý tưởng cho việc tái thả ở VQG Cúc Phương. Họ đã cẩn thận chọn lựa một khu vực với nhiều phù hợp để hỗ trợ cho sự di chuyển của cu li, loài động vật có thể di chuyển 5 km mỗi đêm. Địa điểm tái thả phải cách xa đường xá và những loài ăn thịt tiềm tàng, và bao gồm cả khả năng tiếp cận với thực phẩm (nhựa cây, côn trùng và hoa quả) để chúng có thể tồn tại.

Cùng lúc đó, cặp cu li đực và cái đã được chuyển vào cùng một khu nuôi nhốt để có thể làm quen và chuẩn bị cho việc tái thả theo cặp về với tự nhiên. Vòng cổ phát sóng radio được gắn và để có thể theo dõi chuyển động về đêm của chúng với sự tập trung cao độ. Bên cạnh đó, nghiên cứu sâu hơn về thói quen ăn uống và các đặc điểm tự nhiên của chúng đã giúp kích thích culi trong điều kiện nuôi nhốt và khuyến khích hành các vi tự nhiên của chúng để chuẩn bị cho việc tái thả và giảm bớt sự căng thẳng của quá trình.

Các dữ liệu liên quan được thu thập cho phép nhóm nghiên cứu ghi lại sự thay đổi hàng ngày của chúng khi chuẩn bị được tự do; và cuối cùng, đã đến lúc để tái thả chúng vào rừng! Đây là một niềm vui lớn khi mà chúng tôi thả chúng về cuộc sống hoang dã mới!

Tuy nhiên, công việc chỉ mới bắt đầu cho EPRC vì chúng tôi còn phải theo dõi chuyển động của chúng trong một khu vực rộng lớn này để chắc chắn rằng chúng thích nghi tốt với môi trường mới. Dây là một nhiệm vụ to lớn và không chỉ là một thách thức cho các động vật mà còn cho đội ngũ của chúng tôi, những người phải đi khám phá khu rừng rậm rạp vào ban đêm với rất nhiều loài côn trùng, bò sát đáng sợ và cả hàng đàn muỗi! Các cá thể culi sống tít tận trên ngọn cây cao đến 14 mét, gây khó khăn cho việc nhận tín hiệu từ vòng đeo radio vốn được sử dụng để theo dõi chuyển động của chúng.

Sau vài tuần quan sát, dự án đã kết thúc, và chúng tôi muốn hai cá thể cu li của chúng tôi có một cuộc sống hạnh phúc trong tự nhiên!