With new encounters come new ideas! Nadine works as a keeper in Vienna Zoo and came to volunteer among us for a month. She fell in love with our gibbons and decided to construct them new enrichment and make their feeding time a little bit more challenging!

The concept is to build cubes out of straps that we can stuff with food and hang in the enclosures. A whole team of volunteers and keepers gave a hand to make it happen and had great fun while learning in the process… But make no mistake, it is more complicated than it looks!

STEP 1: Gathering the equipment: thick straps used to make security belts, wire, rope, a lighter, a pair of pliers and a bunch of motivated apprentices 🙂
STEP 2: Cutting the straps into identical size pieces and burning the extremities.

STEP 3: Attaching the two ends of the straps with a wire to form a circle. Then from a base of 4 straps intertwined, start weaving them with the circles from bottom to top.
STEP 4: Using the wire to attach the top ends of the straps, closing the cube.

STEP 5: Sliding the rope through the cube and tie a knot at the bottom. To make it more resistant to gibbons assaults, slide the rope into a piece of hose!

STEP 6: Stuffing the cube with fresh food: apple, banana, salad… Yum!

STEP 7: Hanging the cubes inside the enclosures.

Ready? Just wait and see the magic happen!

________________________________________________________

Khối lập phương làm giàu cho vượn của chúng tôi

Những cuộc gặp gỡ mới đem đến những ý tưởng sáng tạo mới! Nadine là một người chăm sóc động vật tại vườn thú Vienna và đã tình nguyện làm việc với chúng tôi trong tháng vừa rồi. Cô ấy rất yêu vượn và đã quyết định tạo ra những món đồ làm giàu mới để tạo thêm một chút thử thách cho bữa ăn của chúng!

Nhiệm vụ cơ bản ở đây là xây dựng những món đồ hình khối lập phương từ dây đai để có thể cho nhồi với thức ăn và treo trong chuồng. Một nhóm các tình nguyện viên và người chăm sóc đã đều tự tay làm và đều cảm thấy được giải trí trong quá trình học hỏi… Nhưng đừng nhầm, việc này phức tạp hơn rất nhiều so với vẻ bề ngoài!

BƯỚC 1: Thu thập các thiết bị: dây đai dày được sử dụng để làm dây an toàn, dây kim loại, dây thừng, bật lửa, một cặp kìm và một nhóm học viên tràn đầy động lực 🙂
BƯỚC 2: Cắt dây đai thành những miếng có kích thước giống nhau và đốt các cạnh.

BƯỚC 3: Gắn hai đầu dây đai bằng dây để tạo thành một vòng tròn. Sau đó, từ một cơ sở của 4 dây đai đan xen, bắt đầu dệt chúng theo vòng tròn từ dưới lên trên.
BƯỚC 4: Sử dụng dây kim loại để gắn đuôi của các dây đai, đóng khối lập phương.

BƯỚC 5: Luồn dây thừng qua khối lập phương và buộc một nút ở phía dưới. Để làm cho nó có khả năng chống lại các cuộc tấn công vượn, luồn sợi dây thừng qua một miếng vòi nước cắt nhỏ!

BƯỚC 6: Nhồi khối lập phương với thức ăn tươi: táo, chuối, salad … Thật ngon mắt!

BƯỚC 7: Treo các khối bên trong chuồng.

Sẳn sàng? Chỉ cần chờ đợi và chứng kiến những sự kỳ diệu xảy ra!