When you think about the health of a primate, you think about sickness, right? Physical health. Well, behavioral health is just as important! How a primate is behaving can give a glimpse of their mental and emotional state, as well as providing clues about whether or not they are sick or in pain.

Studying behavior is for us the only way to guess what they are thinking or feeling and help provide answers to questions like: how do they form relationships with each other? Do they prefer one food over another? Are they happy and acting like they would do in the wild?

Kaylen is a researcher from the United States studying gibbon behavior at the EPRC. She observed them for long periods of time and recorded their behaviors using « scan sampling »: she would watch one family of gibbons for 20 minutes at a time and « scan » them every 30 seconds. For each scan she would write down what they were doing, gathering a list of various behaviors into what is called an « ethogram ».

Once she had collected enough scans, she counted up each behavior she saw to make charts like this:

This knowledge can help us to understand more about the way primates see the world, and to improve their lives in captivity. For example, it is important for a healthy gibbon to spend most of the time at the top half of the enclosure, because in the wild they live in the very tops of trees. It is also important that when they move around, it is mostly by brachiation (the swinging we saw in the video). If two gibbons living together groom a lot, it is a good sign that they get along well. A healthy gibbon is expected to sing, as well!

One thing we don’t want to see is a lot of “stereotypic” behavior. This is abnormal, repetitive behavior. It is usually performed because an individual is stressed, depressed, bored, or feeling a lack of control or choice. It is a sign that something in their environment or routine needs to change.

Having a better idea of how the gibbons are behaving at the center, we can make more informed choices about enrichment, diet, and plans for their future!

________________________________________________________

Các cá thể vượn tại EPRC đang biểu hiện hành vi ra sao?

Khi bạn nghĩ về sức khỏe của linh trưởng, bạn nghĩ về bệnh tật, đúng không? Và cả thể chất. Nhưng, sức khỏe tinh thần cũng rất quan trọng! Cách một linh trưởng hành xử có thể cho một cái nhìn thoáng qua về tình trạng tinh thần và tình cảm của chúng, và cũng cung cấp những manh mối về bệnh tật hoặc sự đau đớn.

Nghiên cứu hành vi là cách duy nhất để chúng ta đoán xem chúng đang nghĩ hoặc cảm nhận gì và giúp trả lời cho các câu hỏi như: Chúng hình thành các mối quan hệ với nhau như thế nào? Chúng có thích thức ăn nào hơn không? Chúng có hạnh phúc và hành động như thể chúng đang ở trong tự nhiên không?

Kaylen là một nghiên cứu sinh đến từ Hoa Kỳ nghiên cứu về hành vi của vượn ở EPRC. Cô ấy quan sát chúng trong một thời gian dài và ghi lại hành vi của chúng bằng cách sử dụng phương pháp «quét lấy mẫu»: cô ấy theo dõi một cá thể vượn trong 20 phút cùng một lúc và «quét lấy mẫu» sau mỗi 30 giây. Với mỗi lần quét, cô sẽ ghi lại những gì chúng đang làm, thu thập một danh sách các hành vi khác nhau vào cái gọi là «ethogram».

Kiến thức này có thể giúp chúng ta hiểu thêm về cách thức linh trưởng trải nghiệm, và cải thiện tình trạng sống của chúng trong điều kiện nuôi nhốt. Ví dụ, việc dành phần lớn thời gian ở nửa trên chuồng rất quan trọng cho một cá thể vượn khỏe mạnh, bởi vì trong tự nhiên, chúng sống ở tít trên ngọn cây. Việc chúng di chuyển xung quanh cũng vô cùng quan trọng, chúng chủ yếu chuyền cành (cảnh mà chúng ta đã thấy trên video). Nếu hai cá thể vượn sống chung chăm chải chút cho nhau, thì đó là một dấu hiệu cho thấy chúng hợp cạ. Một cá thể vượn khỏe mạnh cũng ​​sẽ phải hát hò!

Một điều chúng tôi không hề muốn thấy là những hành vi “rập khuôn”. Đây là hành vi lặp lại bất thường. Chúng thường được thực hiện bởi một cá thể bị stress, chán nản, hoặc cảm thấy thiếu sự tự kiểm soát hoặc thiếu sự lựa chọn. Đây là một dấu hiệu cho thấy một cái gì đó trong môi trường sống hoặc thói quen của chúng cần phải được thay đổi.

Bàng cách hiểu rõ hơn về cách vượn đang sống ở trung tâm, chúng ta có thể tạo ra nhiều lựa chọn hơn về việc làm giàu, chế độ ăn uống và kế hoạch cho tương lai của chúng!