Thank You to Our Keepers!

EPRC wouldn’t be the same without the hardwork and dedication of our animal keepers. WE WISH YOU ALL A HAPPY INTERNATIONAL ZOOKEEPER DAY!

EPRC sẽ không được như ngày hôm nay nếu có sự chăm chỉ và sự cống hiến của những người chăm sóc động vật của chúng tôi. CHÚNG TÔI CHÚC BẠN CÓ MỘT LỄ MỪNG NGƯỜI CHĂM SÓC ĐỘNG VẬT QUỐC TẾ HẠNH PHÚC!

(Visited 384 times, 1 visits today)
Share our stories
viVietnamese